مراحل اداری

تعداد اندکی ملزومات اداری جهت خریداری ملک در قبرس شمالی را باید در نظر بگیرید. برای کسب توافق نامه جهت خرید ملک لازم است که وکیلی اختیار کنید تا شما را در گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز همراهی و هدایت کند. می توانید با دادن وکالت نامه به وکیل خود اختیار طی مراحل قانونی (به عنوان مثال اجازه ی شورای وزیران) را بدهید تا به نمایندگی از طرف شما این کارها را انجام دهد. در ادامه مراحل خرید خانه در قبرس شمالی مرحله به مرحله برای شما عنوان شده است:

ملک مورد نظر خود را (مسکونی یا تجاری) انتخاب کنید
. قرارداد فروش
. اداره ی مالیات و دفتر زمین
. وزارت کشور
. انتقال سند